Search Teams:

Team Names and Codes:

 • yuio - WHIZ00001
 • Panshul Sachdeva - WHIZ00002
 • Shayan agora - WHIZ00003
 • Shayan agora - WHIZ00004
 • Prasit - WHIZ00005
 • Vivaan sood - WHIZ00006
 • Vivaan Bhogal - WHIZ00007
 • Isaac Ali - WHIZ00008
 • Izaan Ali - WHIZ00009
 • Yuvaan Sood - WHIZ00010
 • Bhavya Jain - WHIZ00011
 • Himaksh - WHIZ00012
 • Nayam - WHIZ00013
 • Vivaan Gupta - WHIZ00014
 • Viraj Gupta - WHIZ00015
 • Agastya Bhandari - WHIZ00016
 • Ridhaan Sahi - WHIZ00017
 • Krishiv Gupta - WHIZ00018
 • Kaashvi Jain - WHIZ00019
 • Sahibjot - WHIZ00020
 • Sheyaan Arora - WHIZ00021
 • Khevan Khurana - WHIZ00022
 • Hunar Singh - WHIZ00023
 • Divit Khurana - WHIZ00024
 • Vedang Singla - WHIZ00025
 • GNIPS Team 1 - WHIZ00026
 • DBS Ferozpur TEAM 1 - WHIZ00027
 • DBS FEROZPUR TEAM 2 - WHIZ00028
 • DBS FEROZPUR TEAM 3 - WHIZ00029
 • DBS FEROZPUR TEAM 4 - WHIZ00030
 • DCM YES LDH TEAM 1 - WHIZ00031
 • Learning path team 1 - WHIZ00032
 • Learning path team 2 - WHIZ00033
 • Learning path team 3 - WHIZ00034
 • Learning path Line follower team - WHIZ00035
 • Learning path robo race team - WHIZ00036
 • DCM Presidency team 1 - WHIZ00037
 • DCM Presidency team 2 - WHIZ00038
 • DCM Presidency team robo race - WHIZ00039
 • Police DAV Public School - WHIZ00040
 • DCM Presidency Line follower senior - WHIZ00041
 • DCM Presidency Line follower junior - WHIZ00042
 • Shiven jain - WHIZ00043
 • Bhavyam Jain - WHIZ00044
 • Learning path team Robo Race - WHIZ00045
 • Mansimrat singh (DBS ) - WHIZ00046
 • Hunar Sikri (DBS ) - WHIZ00047
 • Rishit gupta (DBS) - WHIZ00048
 • Divyam Dhawan (DBS) - WHIZ00049
 • DCM Presidency 1 - WHIZ00050
 • DCM PRESIDENCY 2 - WHIZ00051
 • SATYA BHARTI ADARSH SCHOOL - WHIZ00052
 • Manav rachna - WHIZ00053
 • Manav rachna 2 sidhant bir, chand rama - WHIZ00054
 • Manav rachna line follower - WHIZ00055
 • Manav rachna robo race junior - WHIZ00056
 • Dcm line follower senior pranav prnay gurugam abhinav - WHIZ00057
 • Satya bhartii robo race senior - WHIZ00058